headtext-77province-3

เป็นศูนย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารสั่งการของจังหวัด แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัด เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (DOC) และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง พาณิชย์ (MOC) เพื่อการสั่งการและการตัดสินใจของผู้บริหาร

headtext-77province-3

ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด เป็นระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารด้านพาณิชย์ของจังหวัดที่สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย

mail Copyright 2014 - ministry of Commerce - 44/100 Nontaburi 1Rd.. Amphur Muang,Nontaburi 11000